logo
صنایع دستی ویترال
بزرگترین مجموعه کارآفرینی و تولید محصول عمومی صنایع دستی درجهان

کارمندان ویترال

شما در این صفحه با سه گروه مجموعه صنایع دستی ویترال آشنا خواهید شد گروه اول گروه تولیدکنندگان صنایع دستی میباشد که استادکاران متخصص صنف خود میباشند که ویترال از آنها حمایت نموده و محصولات آنها را گسترش و به فروش میرساند اما گروه دوم نمایندگان شهر ها میباشند که در هر شهر به عرضه خدمات ویترال به مشتریان میپردازند و محصولات مشتریان را با ویژگی های ویترال در اسرع وقت به مشتریان تحویل میدهند و اما گروه سوم کارمندان ویترال میباشند که به کنترل کیفیت و قیمت گذاری و خدمات فروش و پس از فروش میپردازند شما را به بازدید از این صفحه دعوت مینماییم

قوانین اختصاصی مربوبط به کارمندان

 • null

  صنایع دستی ویترال

   شما در ویترال با تیمی تخصصی آشنا خواهید شد

قوانین و دستورالعمل های همکاری

شرایط و قوانین عضویت ویترال برای تولید کنندگان ویترال این قوانین برای ویترال این حق را قائل میشود در صورت تخلف هر یک از نمایندگان شهر ها و تولیدکنندگان در ارائه خدمات بی کیفیت به مشتریان قرار داد را لغو و متخلف میبایست خسارت ایجاد شده را جبران نماید

صفحه قوانین اختصاصی مربوبط به کارمندان

مزایای همکاری بین ویترال و کارمندان

 • null

  صنایع دستی ویترال

   شما در ویترال با تیمی تخصصی آشنا خواهید شد

اعتبارات هویتی کارمندان خود در ویترال

ایجاد کارت هویتی برای تولیدکنندگان ،نمایندگان استان و شهرها و همچنین کارمندان ویترال صادر میشود و زمانی که شخصی رسما از مجموعه ویترال معرفی میشود طبق شرایط این صفحه مزایایی را در صورت پایبندی به تعهدات مربوط به امور مشتریان دریافت مینمایند

صفحه مزایای همکاری بین ویترال و کارمندان

قراردادبین تولیدکنندگان،نمایندگان وکارمندان

 • null

  صنایع دستی ویترال

   شما در ویترال با تیمی تخصصی آشنا خواهید شد

قرارداد بردبرد با استفاده از اصول خاص

در این صفحه ویژگی و نمونه فرم قراردادهای مختلف برای عقد قرارداد با تولید کنندگان مشخص میباشد و تنها ویژگی های ذکر شده در نمونه قرارداد های مجموعه ویترال برای آنها ایجاد شده است تا تعهدات ما بین ویترال و تولیدکننده جنبه قانونی داشته باشد

صفحه قراردادبین تولیدکنندگان،نمایندگان

قوانین و دستورالعمل های همکاری

شرایط و قوانین عضویت ویترال برای تولید کنندگان ویترال این قوانین برای ویترال این حق را قائل میشود در صورت تخلف هر یک از نمایندگان شهر ها و تولیدکنندگان در ارائه خدمات بی کیفیت به مشتریان قرار داد را لغو و متخلف میبایست خسارت ایجاد شده را جبران نماید

کلیه مدیران ارشدهای مدیر عاملها

اعتبارات هویتی کارمندان خود در ویترال

ایجاد کارت هویتی برای تولیدکنندگان ،نمایندگان استان و شهرها و همچنین کارمندان ویترال صادر میشود و زمانی که شخصی رسما از مجموعه ویترال معرفی میشود طبق شرایط این صفحه مزایایی را در صورت پایبندی به تعهدات مربوط به امور مشتریان دریافت مینمایند

کلیه استادکاران مدیر عاملها

قرارداد بردبرد با استفاده از اصول خاص

در این صفحه ویژگی و نمونه فرم قراردادهای مختلف برای عقد قرارداد با تولید کنندگان مشخص میباشد و تنها ویژگی های ذکر شده در نمونه قرارداد های مجموعه ویترال برای آنها ایجاد شده است تا تعهدات ما بین ویترال و تولیدکننده جنبه قانونی داشته باشد

کلیه حمایتگران مدیر عاملها

قرارداد بردبرد با استفاده از اصول خاص

در این صفحه ویژگی و نمونه فرم قراردادهای مختلف برای عقد قرارداد با تولید کنندگان مشخص میباشد و تنها ویژگی های ذکر شده در نمونه قرارداد های مجموعه ویترال برای آنها ایجاد شده است تا تعهدات ما بین ویترال و تولیدکننده جنبه قانونی داشته باشد

کلیه کارمندان مدیر عاملها

قوانین و دستورالعمل های همکاری

شرایط و قوانین عضویت ویترال برای تولید کنندگان ویترال این قوانین برای ویترال این حق را قائل میشود در صورت تخلف هر یک از نمایندگان شهر ها و تولیدکنندگان در ارائه خدمات بی کیفیت به مشتریان قرار داد را لغو و متخلف میبایست خسارت ایجاد شده را جبران نماید

کلیه بازاریابهای مدیر عاملها

اعتبارات هویتی کارمندان خود در ویترال

ایجاد کارت هویتی برای تولیدکنندگان ،نمایندگان استان و شهرها و همچنین کارمندان ویترال صادر میشود و زمانی که شخصی رسما از مجموعه ویترال معرفی میشود طبق شرایط این صفحه مزایایی را در صورت پایبندی به تعهدات مربوط به امور مشتریان دریافت مینمایند

کلیه کارمندان ارشد مدیر عاملها

قرارداد بردبرد با استفاده از اصول خاص

در این صفحه ویژگی و نمونه فرم قراردادهای مختلف برای عقد قرارداد با تولید کنندگان مشخص میباشد و تنها ویژگی های ذکر شده در نمونه قرارداد های مجموعه ویترال برای آنها ایجاد شده است تا تعهدات ما بین ویترال و تولیدکننده جنبه قانونی داشته باشد

کلیه نمایندگیهای مدیر عاملها

قرارداد بردبرد با استفاده از اصول خاص

در این صفحه ویژگی و نمونه فرم قراردادهای مختلف برای عقد قرارداد با تولید کنندگان مشخص میباشد و تنها ویژگی های ذکر شده در نمونه قرارداد های مجموعه ویترال برای آنها ایجاد شده است تا تعهدات ما بین ویترال و تولیدکننده جنبه قانونی داشته باشد

کلیه سرمایه گذاران مدیر عاملها
کارمندان ویترال

اطلاعات هویتی و شخصیتی هر کارمند و تولیدکننده با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی به مشتریان معرفی میگردد

لیست کارمندان صنایع دستی ویترال را در قسمت انتهای این صفحه مشاهده نمایید
محصولات تولیدکننده در صفحه پروفایل آن شخص

کارمندان ویترال

علیرضا میرزایی صنایع دستی ویترال

مشاهده پروفایل

کاظم میر آخوری صنایع دستی ویترال

مشاهده پروفایل

محمد رضا قدیانی صنایع دستی ویترال

مشاهده پروفایل

صفحه 1 از 3123